Máy tính để bàn (Ví đầy đủ)

Một ví nút đầy đủ để góp phần phân cấp mạng Bitcoin Black.

Máy tính để bàn (Ví sáng)

Ví máy tính để bàn đơn giản.

di động

Người dùng ví di động thân thiện. Gửi tiền đơn giản như gửi tin nhắn văn bản.

Chỉ địa chỉ ví

Tạo địa chỉ ví hoặc in ví giấy.