Khai thác khoáng sản

Khai thác tạo ra sự tập trung của một mạng lưới!
Ví dụ: