Chấp nhận hàng loạt

Nhắm đến:
13000 1st Tháng 7 2018
Tháng Tám 19500
29250 tháng chín
43875 Tháng Mười
65812 tháng mười một
98718 Tháng Mười Hai
148078 tháng một 2019
222117 Febuary
March 333175
Tháng Tư 499763
May 749645
1124468 tháng sáu
Sau khi 1 triệu người dùng. Ưu đãi cho việc giới thiệu sẽ tăng lên.
Người bán sẽ bắt đầu tham gia thông qua giới thiệu và nó sẽ
là cuộc chạy đua vàng cá nhân lớn nhất trong lịch sử.

Sinh viên đại học sẽ nhận được mã qr của họ được quét bởi các sinh viên khác, mỗi sinh viên sẽ có ứng dụng. Mọi trường học. Mọi nơi làm việc. Mọi cộng đồng sẽ được thực hiện bởi 'Bitcoin Bio' (Bitcoin Black).

Tiếp tục lên kế hoạch tốc độ tăng trưởng hàng tuần cho đến khi 30 triệu người dùng.