Tạo ví BCB

Tạo hạt giống để lấy địa chỉ Ví BCB của bạn.
Hãy nhớ- Đừng quên hạt giống của bạn.
Nếu bạn mất hạt giống, bạn sẽ mất tiền trên mạng.
Đừng chia sẻ hạt giống của bạn với bất cứ ai và hãy nhớ giữ hạt giống của bạn an toàn.

Bitcoin.Black sẽ không bao giờ nắm bắt hoặc tái sử dụng hạt giống của bạn một cách có chủ ý, nhưng có nhiều rò rỉ dữ liệu tiềm năng khi sử dụng công cụ này trực tuyến và bạn không nên tin tưởng vào bên thứ ba nói chung. Nếu bạn muốn xử lý dữ liệu nhạy cảm, hãy xem xét tải xuống công cụ này dưới dạng gói một tệp để sử dụng ngoại tuyến bằng cách nhấp vào [ctrl + s] trên trang sẽ mở khi nhấp vào nút bên dưới.