Tạo ví BCB

Tạo hạt giống để lấy địa chỉ Ví BCB của bạn.
Hãy nhớ- Đừng quên hạt giống của bạn.
Nếu bạn mất hạt giống, bạn sẽ mất tiền trên mạng.
Không chia sẻ hạt giống của bạn với bất kỳ ai và nhớ giữ hạt giống của bạn an toàn.

Không cần kết nối Internet để tạo địa chỉ ví trên trang tiếp theo.
Ngắt kết nối internet của bạn khi bạn đến trang tiếp theo để được bảo vệ thêm.