Bounties

Đã thanh toán

Hỗ trợ 8,000,000 BCB.
bcb_371z9hcfu399txtaspmj5mikjk7py6p5u5ecb1y8o4fe11cp5k1bgbcu3xw9
Hỗ trợ 8,000,000 BCB.
bcb_1d6kdfsi46ndx896xqejng4d6bj34y1j45dsykmgutigjup9q4ohknhxgm8n
Viết và chỉnh sửa 500,000.
bcb_1sf1yox9k1t69yo7uhztr8pombdk7is9aof1qnerd48toa3iuxet53znamee
Tạo video và thiết kế cấu trúc 3,000,000.
bcb_1p8uspcbdyrazo3q9nu8fqkxkijpoa3si3uxeg9asgup66e4qkyo6m66uong

Mở

Nhiều nhà phát triển C ++ / Blockchain. Lên đến 90,000,000 BCB được cung cấp.
Kỹ sự mạng. Lên đến 90,000,000 BCB được cung cấp.
Kỹ sư cơ sở dữ liệu. Lên đến 90,000,000 BCB được cung cấp.

Gửi tiền thưởng để phê duyệt: [email được bảo vệ]